חלומו של הכוזרי דביר | 2012

ספר הכוזרי הוא ספר ההגות היהודית הנלמד ביותר והנקרא ביותר בשמונה מאות השנים האחרונות ויש לכך סיבה טובה: זהו המבוא הטוב ביותר והמקיף ביותר של ההגות היהודית. "חלומו של הכוזרי" מבאר אפוא את היסודות של הספר המבאר את היסודות של היהדות.
יש הבדל עמוק בין ספר הכוזרי למורה הנבוכים. על פי מורה הנבוכים, במוקד היהדות עומדת התבונה; על פי ספר הכוזרי, במוקד היהדות עומדת החוויה. על פי רמב"ם, היסודות של היהדות הם רציונליים; על פי ריה"ל, היסודות של היהדות הם מיסטיים. המתח שבין שני הספרים הללו הוא המתח המכונן של ההגות היהודית כולה.