Three Narratives of the Arab-Israeli Conflict

איך המפגש בין האידיאלים המנוגדים של הרב קוק והרצל חולל את הקונפליקט שמחלק את החברה הישראלית בסכסוך הישראלי-פלסטיני